L'euroletto bulgaro: analisi comparata di un corpus di direttive europee e di leggi nazionali di recepimento

Cima, Matteo (2018) L'euroletto bulgaro: analisi comparata di un corpus di direttive europee e di leggi nazionali di recepimento. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Interpretazione [LM-DM270] - Forli', Documento ad accesso riservato.
Documenti full-text disponibili:
[img] Documento PDF (Thesis)
Full-text accessibile solo agli utenti istituzionali dell'Ateneo
Disponibile con Licenza: Salvo eventuali più ampie autorizzazioni dell'autore, la tesi può essere liberamente consultata e può essere effettuato il salvataggio e la stampa di una copia per fini strettamente personali di studio, di ricerca e di insegnamento, con espresso divieto di qualunque utilizzo direttamente o indirettamente commerciale. Ogni altro diritto sul materiale è riservato

Download (3MB) | Contatta l'autore

Abstract

В резултат от работата на Главна дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия възниква един значителен обем от правни текстове, отличаващи се с език, различен от юридическия професиолект на съответната държава членка. Тази специфична езикова формация е известна под името евролект и нейното съществуване е доказано за близо половината от официалните езици на Европейския съюз. Целта на настоящото изследване беше да се определи доколко въпросното явлениe засяга и българския език, т.е. може ли да се говори за български евролект. Затова беше направен качествен съпоставителен анализ на два корпуса, състоящи се съответно от 10 директиви и 10 национални закона, на следните нива: лексика, именна морфология, глаголна морфология, фраземи, синтаксис, текстуалност, правопис и пунктуация. Анализът показа, че макар да съществуват определени системни различия между двата корпуса, те не дават основание да се говори с категоричност за съществуването на български евролект. В заключение ние считаме, че за да се потвърди или отхвърли хипотезата за съществуването му е необходимо да се извърши допълнителна работа по увеличаване на корпусите и включване на количествен анализ на изследваните параметри по нива.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea magistrale)
Autore della tesi
Cima, Matteo
Relatore della tesi
Correlatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
euroletto,eurolect,евролект,български,bulgarian,eurofog,recepimento,транспониране,директиви,съпоставителен анализ,корпус
Data di discussione della Tesi
15 Marzo 2018
URI

Altri metadati

Statistica sui download

Gestione del documento: Visualizza il documento

^